Elazığ Maden SYDV Personel Alımı

| 09 Mayıs 2012 Yorum Yok

T.C. MADEN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Maden Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmet Görevlisi olmak üzere 2 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

I- Adaylarda Aranacak Genel Şartlar,

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4. Askerlik görevini yapmış olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.( Erkek adaylar için)

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Sınavlarda başarılı sayılan adayların Maden İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

9. Sağlık Raporu(Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu)(İşe alınması kesinleşenlerden istenecek)

10. Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

11. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

II- Büro Görevlisi olarak istihdam edilecek adaylarda aranacak şartlar;

1. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

2. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

3. ÖSYM tarafından 2010-2011 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

4. Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir özrü bulunmamak,

III- Yardımcı Hizmet Görevlisi olarak istihdam edilecek adaylarda aranacak şartlar;

a. Mezuniyet durumlarına ÖSYM tarafından 2010-2011 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında göre KPSS P3, P93, P94 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak.

b. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak (en az 5 yıl deneyiminin olması)

c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir özrü bulunmamak,

IV- Başvuru Aşamasında İstenilecek Belgeler:

1. TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

3. Sözleşmeli Personel iş talep formu

4. KPSS Sonuç Belgesi

5. Adli Sicil Belgesi

6. Diploma

7. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.

8. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge(Erkek adaylar için)

9. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

10. Ehliyet (Yardımcı Hizmet Görevlisi müracaatı için)

Not: Müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

V- Başvuru ve Mülakata İlişkin Bilgiler

1. Başvuruda bulunacak adaylar arasında yapılan sıralamaya göre Mülakata girmeye hak kazananlar 23.05.2012 günü saat 17:00 kadar Maden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Eksik belgesi olan başvurular ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Başvuran adaylar, her iş pozisyonu için KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

4. Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.

Büro Görevlisi olarak istihdam edilecek adaylara Mülakat sınavında sorulacak sorular

a) T.C. Anayasası,

b) 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

c) 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği,

d) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

f) Türkiye’nin idari yapısı,

g) Genel Türk Tarihi,

h) İnkılâp Tarihi,

i) Bilgisayar uygulamaları

j) Sosyal İletişim becerileri ve kişiler ile diyalog, konularından oluşacaktır.

Yardımcı Hizmet Görevlisi olarak istihdam edilecek adaylara Mülakat sınavında sorulacak sorular

a) 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

b) 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği,

c) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

e) Genel Türk Tarihi,

f) İnkılâp Tarihi,

k) Araç kullanma becerisi

l) Sosyal İletişim becerileri ve kişiler ile diyalog, konularından oluşacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

A. Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan, 1 asil 1 yedek Büro Görevlisi ve 1 asil 1 yedek Yardımcı Hizmet Görevlisi tespit edilecek ve atanmak üzere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.

B. Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup, Vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

C. Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.maden.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Maden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile sözleşme imzalanır.

E. Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.

F. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

G. Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Maden Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı,Maden / Elazığ

Telefon : (424) 441 25 09

Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (3 kişi ) sözlü mülakata çağrılacaktır.

Başvurular 18.05.2012 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Mülakat tarihi 24.05.2012 tarihi olarak planlanmaktadır. Değişiklik Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.maden.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR. 03.05.2012

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


Yorum Yapın