Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

| 08 Şubat 2012 8 Yorum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 3 sosyolog, 156 sosyal çalışmacı, 43 psikolog, 56 fizyoterapist, 10 diyetisyen, 38 çocukgelişimcisi, 76 hemşire, 24sağlıkmemuru, 52 öğretmen ve 22 din görevlisi alacak

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN:

TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına, lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:

A) GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Başvuru başlayış tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

4- Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1- Sosyal Çalışmacı : Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

2- Sosyolog : Sosyoloji lisans programından mezun olmak veya sosyoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

3- Psikolog : Psikoloji lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

4- Fizyoterapist : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

5- Çocuk Gelişimcisi : Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

6- Diyetisyen : Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

7- Hemşire : Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

8- Sağlık Memuru : İki yıllık Yüksekokulların Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik alanlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP93 türünden geçerli puanı bulunmak.

9- Öğretmen : Öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlk Öğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve Yabancı Dil Öğretmenliği için Yabancı Dil Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarı ile tamamladığına ilişkin belge sahibi olmak. 2010 ve 2011 KPS Sınavına katılmış ve KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

10- Din Görevlisi : İlahiyat lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu; KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

C) POZİSYONLAR:

Pozisyon sayıları, unvanlar ve iller itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır.

2- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

1. Başvuru Tarihi: 05/03/2012 ile 16/03/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. (16/03/2012 itibariyle saat 17.00’de sona erecektir.)

2. Başvuru Yeri: Bakanlığımız internet sitesinde (www.aile.gov.tr) yayımlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar tarafından, elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı imzalı ve fotoğraflı olarak, istenilen diğer belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

4. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Öğrenim (Alan/Bölüm) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları, ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 3 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir.

4. Başvurulan unvanlar itibariyle adaylar, en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanacaktır. Her unvan için pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

5. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %50’ı sözlü sınav puanının %50’ı esas alınarak belirlenecektir.

6. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

7. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

8. Başvuru şartlarını taşıyıp, Sözlü Sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi, sözlü sınav tarihi ile bu adaylardan istenilen belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği en son tarih müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. Adaylar en fazla 15 il tercihinde bulunabilecektir.

10. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. TEBLİGAT :

Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, sözlü sınav bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

4. ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

2. Diploma veya çıkış belgesi,

3. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

4. 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun son altı ay içerisinde çekilmiş)

5. Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından son altı ay içerisinde alınmış )

6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7. Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

8. Mal Bildirimi Formu.(evrak tesliminde Bakanlıktan temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (evrak tesliminde Bakanlıktan temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

Not: İstenilen belgeler yarım kapak veya plastik dosya ile birlikte teslim edilecektir.

İLAN OLUNUR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İL DAĞILIM LİSTESİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İL DAĞILIM LİSTESİ
KURULUŞLAR SOSYOLOG SOSYAL ÇALIŞMACI PSİKOLOG FİZYOTERAPİST DİYETİSYEN ÇOCUK GELİŞİMCİSİ HEMŞİRE SAĞLIK MEMURU ÖĞRETMEN DİN GÖREVLİSİ TOPLAM
ADANA 1 2 3
ADIYAMAN 2 1 1 2 6
AFYONKARAHİSAR 2 1 1 3 1 8
AĞRI 2 1 1 1 5
AMASYA 1 1 2 1 1 6
ANKARA 1 1 3 1 3 9
ANTALYA 1 1 2
ARTVİN 2 1 1 1 5
AYDIN 1 1 1 3
BALIKESİR 2 2 1 1 1 7
BİLECİK 2 1 1 4
BİNGÖL 2 1 1 4
BİTLİS 1 2 1 1 5
BOLU 1 1 1 2 5
BURDUR 2 1 1 4
BURSA 5 1 1 1 1 1 10
ÇANAKKALE 1 1 2 1 1 6
ÇANKIRI 3 1 1 2 7
ÇORUM 2 1 3
DENİZLİ 1 1 2 4
DİYARBAKIR 5 2 1 1 2 11
EDİRNE 2 1 1 1 5
ELAZIĞ 2 1 1 1 2 1 1 1 10
ERZİNCAN 2 1 1 1 5
ERZURUM 4 1 1 1 1 1 1 10
ESKİŞEHİR 2 1 1 1 5
GAZİANTEP 4 1 1 1 1 8
GİRESUN 2 1 1 1 5
GÜMÜŞHANE 2 1 1 1 1 6
HAKKARİ 2 1 3
HATAY 1 1 1 1 4
ISPARTA 2 1 1 1 5
MERSİN 3 1 4
İSTANBUL 6 3 2 10 2 6 29
İZMİR 1 2 2 1 6
KARS 2 1 1 1 1 1 7
KASTAMONU 2 1 1 1 1 6
KAYSERİ 3 1 4
KIRKLARELİ 2 1 1 1 2 7
KIRŞEHİR 1 1 1 2 1 1 7
KOCAELİ 5 1 3 1 3 1 6 20
KONYA 2 1 1 1 2 1 1 1 10
KÜTAHYA 1 1 1 1 4
MALATYA 2 2 1 1 2 8
MANİSA 2 1 1 5 1 10
K.MARAŞ 3 2 1 1 7
MARDİN 2 1 1 1 1 1 7
MUĞLA 1 1
MUŞ 2 1 1 2 6
NEVŞEHİR 3 1 1 1 2 8
NİĞDE 3 1 1 1 1 1 8
ORDU 2 1 1 1 1 6
RİZE 2 1 1 1 1 6
SAKARYA 4 1 1 1 2 2 11
SAMSUN 1 1 4 1 7
SİİRT 2 1 3
SİNOP 2 1 3
SİVAS 1 1 1 1 4
TEKİRDAĞ 2 1 1 1 5
TOKAT 2 1 1 1 2 1 8
TRABZON 3 1 1 2 1 8
TUNCELİ 1 2 1 1 1 6
ŞANLIURFA 2 1 1 2 1 1 8
UŞAK 1 1 2
VAN 1 1 1 2 5
YOZGAT 2 1 1 1 1 6
ZONGULDAK 1 1 1 1 4
AKSARAY 2 1 1 1 5
KARAMAN 2 1 3
KIRIKKALE 1 1 2
BATMAN 1 2 1 1 5
ŞIRNAK 2 1 3
BARTIN 1 1
ARDAHAN 1 1 2
IĞDIR 1 1 1 1 4
YALOVA 2 1 2 1 6
KARABÜK 1 1 1 1 4
KİLİS 2 1 3
OSMANİYE 2 1 3
DÜZCE 2 1 1 1 5
GENEL TOPLAM 3 156 43 56 10 38 76 24 52 22 480
10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


8 Yorum Yapılmış

 1. gülseven diyor ki:

  SAYIN BAKANIM
  Öncelikle yazımı okuma büyüklüğü gösterdiğiniz için sonsuz saygılarımı sunar teşekkür ederim.
  40 yaş mağduru okul öncesi öğretmenleriz..Sistemin çarpıklığından atama şansımızı yitirdik. Bizler de geleceğini öngöremeyen ‘geleceğe yönelik tedirginlik yarınım ne olacak, sıkıntısı oluştu. Bizler yıl içinde 4-5 ayda okul değiştirmekten sabit bir iş yerimizin olmadığını söylemekten utanıyoruz. Dönemlik işçi gibi çalıştırıldık. Öğretmen yokken gel, öğretmen atanırken de hadi sana güle güle,artık biz de göğsümüzü gere gere öğretmeniz demek istiyoruz.2. sınıf kalitesiz insan kalitesiz öğretmen muamelesi görmek istemiyoruz, geleceğe güvenle bakmak istiyoruz .
  Verdiğimiz emeğin karşılığını almak , devletin bağrında aşkla şevkle çalışmak istedik. Şimdi bizlere atıl durumdasınız işe yaramıyorsunuz .Başınızın çaresine bakın deniliyor.Niye 40 yaşından gün aldık.Büyük bir ayıp yaptık.Suçluyuz,yalnızız,yaşlıyız.Bizleri koruyan ,haklarınızı savunan kimse yok.
  Sayın Bakanım yaş sınırlaması diyanette ve bazı birimlerde geçerli değil.Sizden ricamız bizleri değerlendirin .10-12 yıldır devlette ücretli çalışıyoruz.Geç okuma şansını yakaladık. Çalıştığımız okullarda vali kaymakam tarafından takdir ve teşekkürle ödüllendirildik. Sizden ricamız bizlere bir şans verilsin neler yapabileceğimizi görme fırsatınız olur.Ne olursunuz tüm kapılar üzerimize kapanmış. ‘En zefiri karanlıkta gün aydınlanır. ‘Bu koskoca devlete bir tek biz mi sığamadık.Ayrıca ben bizlerin hem tecrübesiyle hem de yaşı itibarıyla denge olacağımızı düşünüyorum. Devletimize yük değil birey olarak ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Zor şartlar altında okuyup gayret ve çabamız bilinseydi birey olarak bir kadın olarak bize gereken önem verilirdi. Bu durum okumakta olan yetişkin kadınlarda büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. .Hani ülkemiz çağdaş medeniyet seviyesine çıkmak için her bakımdan modern oluyordu, çağdaşlık bunun neresinde kaldı. Bu saçmalık belirli yaş üstü insanların evinde oturması ölümü beklemesi…. Toplumsal gereksinim geçici sözleşmeyle satın alınmamalı. SAYIN BAKANIM LÜTFEN BİZLERE SAHİP ÇIKIN.
  SAYGILARIMLA

  • emre diyor ki:

   size katılıyorum .bende aynı dertten muzdaribim. bi şans verilse bakın neler yapabileceğimizi görseler .bize iş alanı sunulsa bakın neler ortaya çıkartırız.ama maalesef iş yok alan yok akıl veren çok ben balık istemiyorum balık tutmatı istiyorum özlemle sayın başbakanım duyun artık bizleri….

 2. serdar diyor ki:

  mülakata girecek adayların listesi ne zaman açıklanacak bilgilendirirseniz sevinirim

  • yolcu diyor ki:

   serdar arkadaşım sonuçların 30 Mart itibari ile açıklandı… siteden bakabilirsiniz

 3. sosyolog diyor ki:

  ben şifremi değiştirmiştim maile yollanan şifreyi girdiğim halde sonuçlarıma bakamıyorum bir türlü ne yapmam gerek

 4. gazel diyor ki:

  sonuçlar açıklanmış ama ben hala bulamadım nasıl baktınız hangi adresten lütfen yardımcı olun

 5. ayşe diyor ki:

  bu yaşa neden bu kadar taklılar acaba bu ne ya hem 60 yaşında emekli yapın hem yaş sınırı koyun pess

Yorum Yapın