Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım İlanı

| 11 Eylül 2012 Yorum Yok

ADIYAMAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIMI 2012

Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarihi ve 2012/1 nolu Genelgesi doğrultusunda. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile yürürlüğe giren SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri. Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin şartlar doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanıyla 16(Onaltı) personel istihdam edilecektir.

Belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspxadresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 10/09/2012 ile 20/09/2012 tarihleri arasındadır. Mülakata girmeyi hak kazanan adayların evrak teslim adresi Turgut Reis Mahallesi Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı Zemin Kat Merkez Adıyaman adresinde bulunan Vakıf bürosudur. Evrak teslim tarihi 21/09/2012 tarih ile 26/09/ 2012 tarihleri arası saat 17:00 a kadardır.

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8)Adli sicil kaydı bulunmamak.

9) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının belirtilen unvanın iş tanımında ve özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

a) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, iletişim ve sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olanlara öncelik tanınacak olup, Bu bölümlerden yeterli aday bulunmaması durumunda sırayla İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri ve diğer fakültelerden mezunların başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

c) Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

d) Alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

f) Adıyaman ili sınırları içerisinde son altı ay içinde ikamet ediyor olmak, ilimizde oturmayı taahhüt etmek.

g) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak, şartları aranır.

C) MÜLAKATA GİRMEYİ HAKEDENLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

1) Sözleşmeli personel İş Talep Formu ve dilekçe (Ektedir)

2) Kimlik Fotokopisi (tasdikli fotokopisi)

3) KPSSP3(2011 veya 2012) Sonuç Belgesi.

4) Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi (aslı veya onaylı sureti)

5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge

6) Çalışmasına engel olunmayacağını gösteren sağlık raporu (Kazanan adaylardan mülakat sonrası istenecektir.

7) Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş(Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yetenekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi seviyeleri, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir)

D) MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar:

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi.

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e) Genel yetenek ve genel kültürü

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden değerlendirilecektir.

2) Başvuru bitiş tarihi sonunda en son evrak teslim tarihinde mülakata hak kazanan adaylardan kurumumuz tarafından (Başvuru aşamasında istenilecek belgeler bölümünde belirtilen) belgeleri asılları veya onaylı suretleri belirtilen sure içerisinde teslim edilecektir. Evraklarını teslim etmeyen veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecek, başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) Başvuran adaylar özel şartlar bölümünün (a) bendinde belirlenen bölüm mezuniyeti önceliklerine ve sonrasında kendi içinde KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

4) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5) Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

6) İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 (iki) Ay Deneme Süreli)

7) Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.

8) Sınav sonuçları Adıyaman valiliği web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat Tarihi: 08/10/2012

Mülakat Başlangıç Saati: 09:00 (Mülakat o gün bitmez ise diğer gün devam edilecektir.)

Mülakat Yeri: Adıyaman Valiliği Toplantı Salonu (Zemin kat )

BAŞVURU ADRES VE İRTİBATLAR

S.Y.D.Vakfı Adresi: Turgut Reis Mahallesi Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı Zemin Kat Merkez Adıyaman

İRTİBAT

Vakıf Müdürü: Mehmet ŞİMŞEK

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: Suzan BEKET

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: Ferazim GÖKSU

TLF: 04162165888 FAKS: 04162165888

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞINA

ADIYAMAN

 

 

 

Vakfınız Başkanlığınca personel alımına ilişkin olarak başvuruda bulunmaktayım. Başvuru sonrası hakkımda yapılacak olan güvenlik soruşturmasını kabul ediyorum.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

A D R E S : Adı Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIYAMAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI İŞ BAŞVURU FORMU

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı

Soyadı

TC Kimlik NO

Talep Edilen Ünvan

Medeni Durumu Evli ( ) Bekâr ( )

Cinsiyeti Bay ( ) Bayan ( )

Doğum Yeri / Tarihi

Sürekli Kullanılan İlaç,

Protez vb.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkametgâh Adresi

TelefonEv

Cep

E-Posta

AİLE BİLGİLERİ

Bakmakla Yükümlü Olduğu KişilerAdı-Soyadı TC NO

Anne

Baba

Kardeşler

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

ÖĞRENİM DURUMU

Okul Adı

Lisans

Lisans Üstü

Sertifikalar

Bilgisayarı Kullanma Düzeyi Orta İyi Çok İyi

İş Deneyimi

SINAV BİLGİLERİ

KPSS DÖNEMİ

KPSS PUANI

 

Bu formdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.

 

Adı Soyadı : ………………………………….

İmza : …………………

T.C

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADIYAMAN VALİLİĞİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

 

 

 

 

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen“Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” kadrosuna müracaat etmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

ADI-SOYADI

ADRES :

 

 

 

 

TARİH :……/…../2012

İMZA

 

 

EV TELEFONU :

CEP TELEFONU

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n
Etiketler:,


Yorum Yapın